ikonka

Prawo karne i wykroczeń

Kozłowska & Kubiaczyk Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną w prowadzeniu spraw w zakresie prawa karnego i w sprawach o wykroczenia. Klientów reprezentujemy w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania, jak i we wszystkich instancjach postępowania sądowego oraz wykonawczego, gdzie występujemy w charakterze obrońcy, bądź pełnomocnika. W sprawach karnych bronimy praw osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa a także zajmujemy się reprezentacją pokrzywdzonych. Naszym celem jest oferowanie Klientom bezpieczeństwa prawnego i przyjęcie najlepszej linii obrony. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie. Zajmujemy się przygotowaniem pism procesowych w postępowaniach karnych, a także w postępowaniu wykroczeniowym.

Wobec podejrzanego możliwe jest zastosowanie środka zapobiegawczego. Środki zapobiegawcze dzielą się na: środki izolacyjne czyli tymczasowe aresztowanie, oraz środki nieizolacyjne czyli poręczenie majątkowe, poręczenie społeczne, poręczenie osobiste, dozór Policji, warunkowy dozór Policji, nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, zawieszenie oskarżonego w określonej działalności oraz zakaz opuszczania kraju. Rzetelnie zapoznamy się ze wszystkimi okolicznościami występującymi w sprawie w celu weryfikacji czy zaistniały przesłanki uprawniające organy ścigania do zastosowania danego środka zapobiegawczego wobec Klienta. Świadczymy pomoc prawną w ochronie praw naszych Mocodawców.

Występowanie w roli obrońcy oskarżonego wiąże się ze szczególną odpowiedzialnością. Precyzyjnie zapoznamy się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie. Przedstawimy Klientowi istniejące zagrożenia związanego ze wszczęciem postępowania karnego.

Klientom wskazujemy najkorzystniejsze działania prawne i przyjmiemy najlepszą linię obrony.

Kozłowska & Kubiaczyk Kancelaria Adwokacka stawia sobie za cel pełne zaufanie do powierzonych informacji oraz dbałość o interes Klienta.