ikonka

Prawo cywilne

Kozłowska & Kubiaczyk Kancelaria Adwokacka świadczy usługi we wszystkich aspektach prawa cywilnego. Zapewniamy kompleksową pomoc prawną w sporządzaniu każdego rodzaju pisemnych projektów wszelkich aktów prawnych. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi we wszystkich instancjach, urzędami i innymi organami. Sporządzamy i wnosimy wszelkie pisma związane z danym postępowaniem tj. pozwy, odpowiedzi na pozew, pisma procesowe, wnioski, apelacje oraz zażalenia.

Zajmujemy się przygotowaniem pisemnych opinii prawnych i ekspertyz, dotyczących zagadnień i problematyki prawnej. Posiadamy duże doświadczenie w zakresie prawa zobowiązań, odszkodowania i zadośćuczynienia. Zapewniamy pomoc prawną w dochodzeniu roszczeń wynikających z umów cywilnoprawnych, umów o dzieło, umów o roboty budowlane, umów zlecenie, roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji oraz spraw związanych z ochroną własności i posiadania, a także w zakresie regulowania stosunków cywilnoprawnych między osobami fizycznymi, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi, które nie są osobami prawnymi. Prowadzimy sprawy w zakresie prawa rzeczowego, ubezpieczeniowego, odszkodowawczego. Kancelaria reprezentuje osoby poszkodowane w sporach między ubezpieczycielem, a uprawnionym do odszkodowania za wypadek, dotyczących odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody komunikacyjne z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jak i również z tytułu umów dobrowolnych.Zapewnia pomoc w doborze i gromadzeniu dowodów niezbędnych do uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia. Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach o odszkodowanie za potrącenie pieszego, zadośćuczynienie za krzywdę powstałą w wypadku w komunikacji oraz zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu. Dochodzeniem od ubezpieczyciela sprawcy szkody wypłaty odszkodowania obejmującego celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty naprawy uszkodzonego pojazdu oraz koszty z tytułu najmu pojazdu zastępczego. Mamy doświadczanie również w zakresie prawa rodzinnego i spadkowego. Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach o: separację, zasądzenie alimentów, podział majątku małżonków, uregulowanie władzy rodzicielskiej, ubezwłasnowolnienie, zachowek, stwierdzenie nabycia spadku i odrzucenie spadkobrania, rozwód, z zakresu odpowiedzialności za długi spadkowe, a także o dział spadku i zniesienie współwłasności majątku spadkowego.